Hälsoprofilbedömning – en metod för bättre hälsa

Hälsoprofilen (HPB) ger dig en möjlighet till att reflektera över din egen livssituation för att synliggöra och möjliggöra realistiska val och vanor som påverkar din hälsa.

Genom personligt samtal under tystnadsplikt, medvetandegörs egenansvaret för individens hälsa och personliga utveckling.
För individen syftar metoden till ett ökat hälsomedvetande och en större insikt om det egna ansvaret och möjligheterna till att själv kunna påverka mot en bättre hälsa.

Hälsoprofilen innehåller frågor om hälsovanor och hälsoupplevelser. Frågorna kombineras med ett enkelt konditionstest på cykelergometer och mätningar av skelett, med diskussion kring övre och undre viktgräns samt blodtryckskontroll. Med dessa data som underlag sätter individen upp mål för sin livsstil.

Tillfälle till uppföljning bör ges för att ge individen en återkoppling i sitt eventuella förändringsarbete. Slottsbergskliniken utför hälsoprofilbedömningar enligt Stråkens Hus.