Hälso- och arbetsmiljöundersökning

Hälso- och arbetsmiljöundersökning är en metod för att tidigt spåra och förhindra ohälsa samt att uppmärksamma och åtgärda eventuella arbetsmiljöproblem. Målet är att den kunskapen ska leda till hälsa och arbetsglädje, vilket i sin tur ger god arbetsprestation och motivation.

Hälsoundersökningen genomförs av sjuksköterska enligt nedan:

  • Enkät
  • Provtagning
  • Samtal med sköterska

Följande prover ingår: blodfetter, blodsocker, blodvärde, urinprov, blodtryck samt mätning av längd, vikt, midjemått och BMI.

Efter provtagning sker ett samtal med sjuksköterska samt genomgång av ifylld hälsoenkät.

Som tilläggstjänst kan göras en sammanställning av arbetsgruppens resultat som då redovisas för uppdragsgivaren, eventuellt arbetsgrupp. Sammanställningen kan ligga till grund för det fortsatta arbetet att uppnå god hälsa på arbetsplatsen.